Kennisbank

Overlegrecht ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad heeft recht op overleg met de bestuurder. De bestuurder is hiertoe tenminste tweemaal per jaar verplicht. Bespreking van de algemene gang van zaken (art. 24, WOR) vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. Daarnaast komen ondernemingsraad en bestuurder minimaal eenmaal bijeen voor iedere advies- en/of instemmingsaanvraag.

De bestuurder en de ondernemingsraad komen ook bijeen binnen twee weken nadat de ondernemingsraad of de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft verzocht (art. 23 lid 1, WOR). Een periodieke overlegvergadering verdient aanbeveling.

Bespreking van de algemene gang van zaken

In de overlegvergadering wordt minimaal tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken (art. 24, WOR). De ondernemer doet mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot aangelegenheden die adviesplichting (art. 25, WOR) of instemmingsplichtig (art. 27, WOR) zijn. De bestuurder maakt afspraken met de ondernemingsraad over het moment en de wijze waarop de OR in de besluitvorming wordt betrokken.

Bespreking van advies- en instemmingsplichtige zaken

Naast de bespreking van de algemene gang van zaken vindt er minimaal een overlegvergadering plaats ter bespreking van elke adviesaanvraag en instemmingsaanvraag. De wet geeft hierover aan: "De ondernemingsraad beslist niet eerder dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering."

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!